Gestrike Offroad´s  Miljöpolicy

Föreningen Gestrike Offroad har som huvudsaklig målsättning att verka för att terrängkörning med främst fyrhjuliga terrängfordon sker på ett organiserat, kontrollerat och seriöst sätt.

Detta kan endast ske om medlemmar och övriga utövare är till fullo införstådda med vilka förutsättningar som gäller, för att undvika skadlig miljöpåverkan och rättar sig efter dessa.
 

Följande punkter ska alltid följas vid terrängkörning:

Ingen körning får överhuvudtaget ske utan vederbörliga tillstånd av myndigheter och markägare.

Skräp får under inga omständigheter lämnas kvar i naturen. Däremot kan lämpligen upphittat skräp medtagas, inte minst för att undvika missförstånd.

Största hänsyn skall alltid tagas till växter och djurliv. Vid utsläpp av olja eller annan vätska skall sanering genast ske.

Förorenad jord skall grävs bort och fraktas till områdets miljöstation/samlingsplats. Föraren ansvar själv för att detta sker samt frakter till Kommunens Miljösation

Då vinschning mot träd ej kan undvikas skall mjuk stropp och skydd för barken (matta eller liknande) alltid användas. Trädstammens diameter bör vara minst 30 cm.

All körning skall ske så att minsta möjliga markskada uppstår.

 
 

Fordon:

Fordonets skick är till stor del avgörande för dess miljöpåverkan.

Därför är det av största vikt att ägaren ser till att fordonet är i bästa möjliga kondition. Detta bör dock aldrig bli något problem då fordonen i regel kontrolleras minutiöst av sina ägare efter varje körningstillfälle, då slitaget är stort och ett haveri kan få stora konsekvenser.

Följande punkter skall alltid beaktas:

Före och under körning skall alltid kontroll göras avseende läckage av olja och andra vätskor. Var även observant på framförvarande fordon i detta avseende! Biologiskt nedbrytbara oljor och andra vätskor skall i möjligaste mån användas.

Effektiv ljuddämpning skall alltid finnas. Transportstyrelsens regler är minima krav.

Dieseldrivna fordon skall använda miljödiesel klass 1, RME eller liknande.

Motorn skall justeras och optimeras för effektivast möjliga förbränning.